MODERAMEN

Het moderamen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestaat uit de predikant, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad. Het moderamen komt circa eenmaal per maand bijeen en vergadert eenmaal per twee maanden samen met de kerkenraad.

Predikant

De predikant heeft als belangrijkste taakvelden: de eredienst en bijzondere diensten, het pastoraat en de pastorale begeleiding van de school, vorming en toerusting en diverse gespreksgroepen.

Scriba

De scriba, ook wel de 'spin in het web' genoemd, is verantwoordelijk voor onder meer het secretariaat, de Gemeentebrief, gastpredikanten en de bloemengroet.

Voorzitter

De voorzitter van de kerkenraad onderhoudt contact met groepen binnen en buiten de gemeente en leidt vergaderingen van onder andere de kerkenraad en het moderamen.

Taken

Het moderamen is verantwoordelijk voor:

  • dagelijkse gang van zaken,
  • de co√∂rdinatie tussen ambts- en werkgroepen
  • voorbereiden van kerkenraadsvergaderingen
  • onderhouden van externe betrekkingen
  • oecumene
  • communicatie en publiciteit