Stichting Vluchteling als Naaste

Dit is het gemeenschappelijke project voor 2022 van de diaconieën van de Peelgemeentes en tevens
ook het eerst zichtbare van de diaconale samenwerking van de Peelgemeentes.

Stichting Vluchteling als Naaste gevestigd in Helmond is een onafhankelijke , particuliere organisatie
die opvang en steun (op medisch, financieel, en juridisch gebied) verleent aan ieder die zich als
ontheemde vreemdeling via de IND voor asiel in Nederland heeft aangemeld en die om specifieke
redenen niet in aanmerking komt voor een reguliere opvang. In aanmerking komende asielzoekers
worden bij de Stichting aangemeld voor tijdelijke (nood-) opvang, hetzij via de Regionale
Toetsingscommissie, hetzij via deelnemende gemeenten of gewoon rechtstreeks.

De Stichting kan haar taken uitvoeren dankzij de belangeloze inzet van een team vrijwilligers en door
zowel particuliere donaties als gemeentelijke bijdragen. Tijdens de opvang wordt aan alle cliënten
objectieve begeleiding van hun individuele procedure geboden. Indien blijkt dat een client geen reële
kansen meer heeft op verkrijging van een verblijfvergunning wordt hij/ zij geacht deel te nemen aan
een project tot terugkeer naar het land van herkomst.

De Stichting is ontstaan uit een klein groepje gelovigen en geestelijken dat maandelijks bijeen kwam
om te praten over, te bidden voor en het verlenen van hulp aan medemensen in nood. De parabel
van de barmhartige Samaritaan uit het Nieuwe Testament is actueel in zijn referentie naar thans
levende medemensen in nood. De eerste opvang voor vluchtelingen door de Stichting beperkt zich
tot het bieden van geborgenheid en veiligheid achting en waardering. Pas nadat de cliënten zich
geborgen en voldoende veilig voelen, worden volgende stappen gezet. Die stappen kunnen
uiteindelijk leiden tot een langdurig verblijf in Nederland , maar waar dat perspectief ontbreekt ook
tot terugkeer.

Meer informatie op www.vluchtelingalsnaaste.nl